Sunday, January 6, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 06-01-2013ஓம் சாந்தி

பௌதீக அழகு வயது முதிர்ச்சியால் அல்லது விபத்தினால் மறைந்துவிடும். ஆத்மீக அழகு அழிக்க முடியாதது .

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment