Sunday, January 27, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 27-01-2013ஓம் சாந்தி

நல்ல முயற்சிகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். அந்த முயற்சிகள் பலன் தரும்போது மகிழ்ச்சி மேலும் அதிகம் ஆகும்.
  
- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment