Monday, January 7, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ...07-01-2013ஓம் சாந்தி

அறிவிலி பிறர் தன்னை புகழ வேண்டும் என எண்ணுவான். அறிவாளியோ பிறரது பண்புகளைக் கண்டு அகம் மகிழ்வான்.  

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment