Tuesday, January 1, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 01-01-2013ஓம் சாந்தி

நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழியுங்கள்.ஆனால் இவை உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சி ல்  அனுபவத்தை தந்திருக்கிறதா என சோதியுங்கள்.
 
- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment