Wednesday, July 8, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....08-07-2015



நமது ஒவ்வொரு செயலும் நமக்குள் பதிவாகின்றன. இப்பதிவுகளே நம் சுபாவத்தை மாற்றி நமது விதியை நிர்ணயிக்கின்றன. 

No comments:

Post a Comment