Sunday, July 5, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....05-07-2015

தன்னுடைய ஆன்மீக அடையாளத்தை உணர்வது, புதிய பிறவிக்கு ஒப்பாகும். இதனால் சாதாரண உணர்வுகளிலிருந்து உடனடியாக விடுபடுகிறீர்கள்.

No comments:

Post a Comment