Sunday, March 24, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 24-03-2013ஓம் சாந்தி

நீங்கள் கோபம் அடையும் போது உங்கள் மனோ சக்தியை அதிகளவில் இழக்கின்றீர்கள்.

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment