Friday, March 1, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 01-03-2013ஓம் சாந்தி

மனிதப் பண்புகள், அறநெறி பண்புகள், ஆன்மிக பண்புகள் என்பவை இலையேல் உண்மையான சுதந்திரம் இல்லை.

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment