Saturday, March 9, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 09-03-2013ஓம் சாந்தி

அமைதியின் காந்தமாக இருங்கள். இதனால் நீங்கள் அமைதி அற்ற ஆத்மாக்களை  கவர்ந்து இழுக்க முடியம் .

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment