Wednesday, March 13, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 13-03-2013ஓம் சாந்தி

ஒரு மனிதன் தனக்குள்ளே  அமைதியைக்  காணமுடியாவிட்டால், இந்த உலகில் அமைதி இருக்க முடியுமா?

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment