Sunday, March 10, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 10-03-2013ஓம் சாந்தி

செல்வதை இழந்தால் - அதனையும் இழக்கவில்லை. ஆரோக்கியத்தை இழந்தால் - ஏதோ சிறியதை  இழந்து விட்டீர்கள், ஆனால் குணத்தை இழந்தால் - அனைத்தையும் இழந்து விட்டீர்கள்.

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment