Wednesday, July 27, 2011

சாந்தமும் , சகிப்புத்தன்மையும்

 
ஓம் சாந்தி
 
இன்றைய சிந்தனைக்கு ...
 
 
சாந்தமும் , சகிப்புத்தன்மையும் ஒரு அறையின் குளிர் சாதனம் போல் செயற்படுகின்றன.
அவை மனிதனின் செயல் திறனை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன.
 


No comments:

Post a Comment