Saturday, July 23, 2011

நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழியுங்கள்.ஓம் சாந்தி
இன்றைய சிந்தனைக்கு ...
நீங்கள் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழியுங்கள்.
ஆனால் இவை உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியின் அனுபவத்தை தந்திருக்கிறதா என சோதியிங்கள்.No comments:

Post a Comment