Saturday, July 23, 2011

சோம்பல் பெரும் விகரமாகும்.ஓம் சாந்தி
இன்றைய சிந்தனைக்கு ...
மிகவும் சந்தோஷமாக இருபவர்களுக்கு உள்ளார்ந்த சோம்பல் இருக்காது.
சோம்பல் பெரும் விகரமாகும்.No comments:

Post a Comment