Friday, June 12, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....12-06-2015

நம்முடைய சொல் மற்றும் செயல்களுக்குமிடையே உள்ள வித்தியாசத்தை நீக்குதல் நம் வாழ்வில் கடைபிடிக்க வேண்டிய முக்கிய விசயமாகும்.

No comments:

Post a Comment