Friday, August 5, 2011

எதிர்காலமாக இருந்தது இப்போது நிகழ்காலமாகி விட்டது

ஓம் சாந்தி
இன்றைய சிந்தனைக்கு ...

எதிர்காலமாக இருந்தது இப்போது நிகழ்காலமாகி விட்டது .
இதுவும் கடந்த காலமாக ஆகிவிடும். ஆகவே ஏன் கவலை?
No comments:

Post a Comment