Monday, February 25, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 25-02-2013ஓம் சாந்தி


சமூகத்தில்,  நாட்டில், உலகில் எந்த ஒரு சிக்கலான பிரச்சனைக்கும் ஒரே தீர்வு ஒழுக்கமே. ஒழுக்கம் இல்லையேல் கெளரவம் ஏது ?

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment