Friday, February 8, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ...08-02-2013ஓம் சாந்தி

இந்த உலகம் பயங்கர புயல் போல மாறும் போது மிகவும் பாதுகாப்பான புகலிடம் இறைவன் ஆகும். 


- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment