Saturday, February 16, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு ... 16-02-2013ஓம் சாந்தி

எந்த அளவிற்கு நீங்கள் உங்களை   புரிந்து கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு சந்தோசமாகவும் அமைதியாகவும் இருப்பது எளிதாகின்றது.

- பிரம்மா குமாரிகள்

No comments:

Post a Comment