Sunday, August 2, 2015

இன்றைய சிந்தனைக்கு .....02-08-2015

மனிதன் தனது மன சக்தியினால் எதையும் சாதிக்க முடியும், சுத்தமான பண்புகளால் மலையையும் நகர்த்த முடியும்.

No comments:

Post a Comment